Bazy danych i punktacje

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

-Index Copernicus (aktualnie 50,17 ),

-CEEOL,

-CEJSH,

-BazHum.

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism naukowych B i posiada obecnie 5 punktów. Publikacja w punktowanym czasopiśmie jest  brana pod uwagę do oceny dorobku naukowego przy rozmowie  kwalifikacyjnej na studia doktoranckie. Opublikowanie choćby jednego artykułu, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, uprawnia również do otwarcia przewodu  na studiach doktoranckich.