Instrukcje redakcyjne dla autorów

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do „Ogrody Nauk i Sztuk”

 Artykuł:

 1. Materiały przeznaczone do zamieszczenia na stronie czasopisma „Ogrody Nauk i Sztuk” należy dostarczyć najpóźniej do końca roku, w którym odbyła się konferencja, w formie elektronicznej na adres sekretarza Talentów (sekretarztalentów@gmail.com).
 2. Tytuł dużą czcionką (14,  nie kapitalikami) wyśrodkowany. Pod spodem: imię i nazwisko autora, jego adres mailowy oraz nazwę i adres instytucji,  jaką reprezentuje autor.
 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim  i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim (umieszczone przed treścią artykułu). Słów kluczowych powinno być od 5 do 10, a każde ze streszczeń nie powinno przekraczać 600 znaków. Proszę dobrze przemyśleć streszczenia i słowa kluczowe, bo są to elementy umieszczane w międzynarodowych wyszukiwarkach i po nich inni uczeni będą docierać do naszych tekstów.
 4. Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Wyjustowanie tekstu głównego i przypisów.
 5. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami).
 6. Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście po raz pierwszy podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, po raz kolejny – inicjał imienia i pełne nazwisko, w przypisach podajemy inicjał imienia.
 7. Pseudonimy wszelkiego typu piszemy w cudzysłowie; jeżeli razem z imieniem i nazwiskiem, wówczas pseudonim w cudzysłowie między imieniem i nazwiskiem lub po imieniu i nazwisku w cudzysłowie ze skrótem ps. wyjątki: przypadki, w których zwyczajowo odchodzi się od tej zasady. Przykłady: Henryk „Hubal” Dobrzański, Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” – ale: Tadeusz Bór Komorowski; Zenon „Miriam” Przesmycki – ale: Bolesław Prus, Aleksander Głowacki ps. „Bolesław Prus”.
 8. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (» «).
 9. Cytowane w tekście dłuższe fragmenty wywiadów będące częścią badań własnych autora wydzielamy z tekstu, umieszczamy w nowym akapicie i zapisujemy kursywą.
 10. W przypadku kiedy opuszczamy część cytatu używamy okrągłych nawiasów (…), natomiast nawiasy kwadratowe […] są zarezerwowane dla uwag pochodzących od autora/tłumacza.
 11. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).
 12. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 13. Nazwy własne, jak na przykład nazwy organizacji, projektów zapisujemy dużą literą, bez kursywy, np. program Marco Polo II, World Health Organization, projekt Wordrobe. Za pierwszym razem podajemy pełną nazwę, a w nawiasie skrót, którego używamy w dalszej części tekstu, np. Komisja Europejska (dalej jako: KE).
 14. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 15. Tytuł artykułu zapisujemy czcionką 14, śródtytuły czcionką 12, przy czym ich nie numerujemy, wyróżniamy je przez pogrubienie.
 16. W tekście i przypisach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in..
 17. Daty w tekście i przypisach w pełnym brzmieniu zapisujemy cyfrowo  np. 4.12.1610 r. Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia. Określenia roku i wieku skracamy po liczbie, przed liczbą piszemy w pełnym brzmieniu, np. w 1618 r.”, „w XVIII w.”, ale: „w roku 1943”, „w wieku XX”. Nie używamy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych (druga wojna światowa).
 18. Liczby (wielkość populacji, liczba przypadków itd.) zapisujemy cyframi arabskimi bez skrótów np. 14 000 przypadków; ankieta została przeprowadzona wśród 30 000 studentów.

Przypisy:

Od 2016 r. stosujemy zapis APA (przypisy końcowe, numerowane, numery umieszczone w nawiasach kwadratowych)