„Ogrody Nauk i Sztuk” 2012 (2)

Spis treści

WSTĘP
ETYKA
Urszula Lisowska, Na czym polegał błąd Iwana Karamazowa – Albert Camus o kompetencji rozumu wobec irracjonalnego …………………………………… 13

DOI: 10.15503/onis2012-13-20

Michał Krawczyk, Nowe perspektywy dla spekulatywnego mistycyzmu. O koncepcji fenomenu przesyconego Jeana-Luca Mariona ……………………. 21

DOI: 10.15503/onis2012-21-29

Wojciech Ufel, Pojęcie wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej …………………………………………………………………………………. 30

DOI: 10.15503/onis2012-30-38

Eliza Orman, Staropolskie zbiory wskazówek obywatelskich. Wybrane zagadnienia ……………………………………………………………………………….. 39

DOI: 10.15503/onis2012-39-49

Piotr Kuligowski, Miecz Chrystusa. Chrześcij ańskie inspiracje polskiego socjalizmu sprzed powstania styczniowego ……………………………………… 50

DOI: 10.15503/onis2012-50-61

Ilona Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch? ……………………………………………………………………………. 62

DOI: 10.15503/onis2012-62-74

Sergiusz Łukasiewicz, Zdrada stanu. Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie w latach 1930 – 1935 ………………………….. 75

DOI: 10.15503/onis2012-75-86

Dominik Figiel, Nacjonalistyczne koncepcje wychowania we współczesnej myśli narodowo-radykalnej …………………………………………………………… 87

DOI: 10.15503/onis2012-87-100

Roman Szumlakowski, Konstytucyjna zasada ochrony sądowej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego ……………………….. 101

DOI: 10.15503/onis2012-101-111

Katarzyna Maria Zoń, Prawne aspekty zgody na pobranie krwi ………….. 112

DOI: 10.15503/onis2012-112-120

 

DOŚWIADCZENIE
Luiza Kończyk, Pedagogika (miejsc) pamięci ………………………………….. 123

DOI: 10.15503/onis2012-123-130

Seweryn Leszczyński, Wolontariat – defi nicja, typy, readaptacja społeczna ………………………………………………………………………………………………. 131

DOI: 10.15503/onis2012-131-138

Michalina Szczepańska, Kapitał intelektualny – zarządzanie i wycena. Nawigator Skandii a współczesne przedsiębiorstwa medialne w Polsce …. 139

DOI: 10.15503/onis2012-139-147

Maria Głowacka, Stereotypy polsko-niemieckie w językowym obrazie świata oraz w wybranej polskiej prozie emigracyjnej …………………………………. 148

DOI: 10.15503/onis2012-148-158

Katarzyna Śliwak, Reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach „Polski Zachodniej” …………………………………………………….. 159

DOI: 10.15503/onis2012-159-167

Karolina Kania, BAS i ACF jako innowacyjne formy edukacji w Pilotażowym Innowacyjnym i Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Poitiers we Francji ……………………………………………………………………………….. 168

DOI: 10.15503/onis2012-168-174

Roman Szumlakowski, Postępowanie zabezpieczające na majątku przedsiębiorcy na podstawie regulacji prawa upadłościowego i naprawczego ………………………………………………………………………………………………. 175

DOI: 10.15503/onis2012-175-185

Marzena Bratuś, Strategie rozwoju dolnośląskich gmin i ich realizacje w oczach mieszkańców na podstawie ankiet ……………………………………… 186

DOI: 10.15503/onis2012-186-194

Kamila Wawrzycka, Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw …………………………. 195

 DOI: 10.15503/onis2012-195-204

 

DYNAMIKA
Liliana Kołodziejczak, Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym ………………………………………………………………… 207

DOI: 10.15503/onis2012-207-218

Małgorzata Kozłowska, Wirtualna Rzeczywistość (ang. Virtual Reality – VR) jako skuteczne narzędzie terapii fobii społecznej ……………………………… 219

DOI: 10.15503/onis2012-219-227

Daria Bobrzik, Marek Szecówka, Współpraca optymalizująca oddziaływania wychowawcze w polskim i niemieckim młodzieżowym ośrodku resocjalizacyjnym ……………………………………………………………………… 228

DOI: 10.15503/onis2012-228-234

Dominika Wójcik, Racjonalność sprawców przestępstw przeciw mieniu – implikacje dla profi laktyki i resocjalizacji …………………………………………. 235

DOI: 10.15503/onis2012-235-243

Wioletta Kajak, Rola kuratora rodzinnego w procesie kształtowania aspiracji życiowych podopiecznego – studium teoretyczne ………………………….. 244

DOI: 10.15503/onis2012-244-252

Mateusz Gigoń, Znikające znaki. Czy można prześledzić losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych? ……………………………….. 253

DOI: 10.15503/onis2012-253-262

Piotr Kapusta, Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie ……………. 263

DOI: 10.15503/onis2012-263-273

Katarzyna Mazur, Mechanizmy baniek spekulacyjnych – spojrzenie psychologiczne i ekonomiczne …………………………………………………….. 274

DOI: 10.15503/onis2012-274-282

Mateusz Marecki, Manipulacja ramami w specjalnym wydaniu tygodnika „Time” z 20 V 2011 roku ……………………………………………………………. 283

DOI: 10.15503/onis2012-283-288

 

EKSPRESJA
Anna Magdalena Wołek, Przerażające i satyryczne obrazy czarownic w literaturze łacińskiej …………………………………………………………………… 291

DOI: 10.15503/onis2012-291-296

Joanna Gacek, Obrazując czarownice – niedocenione źródło w badaniach początków kształtowania się stereotypu czarownicy ……………………….. 297

DOI: 10.15503/onis2012-297-308

Marcin Kiełbus, „…tak jak odciska się w wosku pieczęć”. Mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola ………………………………………………………. 309

DOI: 10.15503/onis2012-309-314

Katarzyna Lisowska, Twórczość Witkacego wobec międzywojennej kultury masowej…………………………………………………………………………………. 324

DOI: 10.15503/onis2012-324-332

Katarzyna Bzowska, Świat jako więzienie czyli rzeczywistość międzyludzka w czarnych okularach (Witolda Gombrowicza) ………………………………….. 333

DOI: 10.15503/onis2012-333-342

Alicja Iwańska, Prosto w oczy – Jacek Łumiński i Śląski Teatr Tańca (1991-2011) ……………………………………………………………………………. 343

DOI: 10.15503/onis2012-343-357

Beata Działa, Społeczny odbiór osób homoseksualnych a edukacyjny potencjał filmu …………………………………………………………………………. 358

DOI: 10.15503/onis2012-358-373

Damian Kalitan, W poszukiwaniu źródeł motywu ucznia czarnoksiężnika: między Lukianem a Waltem Disneyem ………………………………………….. 374

DOI: 10.15503/onis2012-374-380

Ilona Zakowicz, Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie  ……………………………………. 381

DOI: 10.15503/onis2012-381-388

Alicja Iwańska, Bibliografi a taneczna. Stan literatury tanecznej w Polsce – perspektywy badawcze ……………………………………………………………….389

  DOI: 10.15503/onis2012-389-402

 

TRANSGRESJA
Anna Mazurowska, Przedszkolaki na start, czyli dzieci „wysokiej jakości” w drodze do sukcesu ……………………………………………………………………..405

DOI: 10.15503/onis2012-405-409

Wioleta Kajak, Kontrakt socjalny w indywidualnej pracy z klientem. Raport z badań ………………………………………………………………………………………410

DOI: 10.15503/onis2012-410-419

Aleksandra Aszkiełowicz, „Małżeństwo z rozsądku” – rzecz o małżeńskim szczęściu …………………………………………………………………………………. 420

DOI: 10.15503/onis2012-420-429

Agnieszka Imbierowicz, Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet ………………………………………. 430

DOI: 10.15503/onis2012-430-442

Zofi a Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność ………………………………………………… 443

DOI: 10.15503/onis2012-443-457

Aleksandra Marcinkiewicz, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych ………………………………. 458

DOI: 10.15503/onis2012-458-467

Indeks nazwisk
Indeks haseł